Commissie Health, Safety & Environment (HSE)

De Commissie Health, Safety & Environment (HSE) houdt zich bezig met alle onderwerpen die verband houden met de gezondheid, veiligheid en werkomgeving van de medewerkers, zoals het Arbo en milieubeleid en het ziekteverzuim. Maandelijks ontvangt en beoordeeld de commissie de verzuimrapporten. Vervolgens kan ze advies geven of directe vragen stellen met betrekking tot de geconstateerde feiten.

Onderwerpen die ook aan de orde komen zijn arbeidsvoorwaarden zoals: bedrijfskleding, veiligheid op de werkplek en een gezond werkklimaat.

De commissie houdt tevens toezicht op de uitvoering van CAO-gerelateerde onderwerpen.

De commissie bestaat uit:

Een commissie HSE kan OR-taken overnemen
De arbeidsomstandigheden en het Arbobeleid zijn onderwerpen die steeds terugkeren op de agenda van de ondernemingsraad. De commissie HSE, in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) ook wel VGWM-commissie genoemd kan OR-taken overnemen.
HSE staat voor Health, Safety & Environment en VGWM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu en behandeld dezelfde onderwerpen. Het is mogelijk om aan de HSE-commissie bevoegdheden op het terrein van het arbobeleid over te dragen. Dit betekent dat de bestuurder over veel Arbo kwesties rechtstreeks met de HSE-commissie overlegt. De OR van Compass-Group Nederland heeft in het verleden besloten dat de HSE-commissie direct met functionarissen uit de onderneming overleg kan voeren over arbobeleid. Denk hierbij aan de preventie medewerkers. De commissie HSE bereidt de standpuntbepaling in de ondernemingsraad voor over instemmingsverzoeken als: de opzet van de RI&E, het Plan van aanpak, verzuimbeleid, regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. De OR houdt hierbij echter het laatste woord zodat de commissie HSE daarmee een advies commissie van de OR is.

Instellingsbesluit
Volgens de WOR artikel 15 heeft de ondernemingsraad van Compass Group Nederland een formeel instellingsbesluit genomen over de instelling van een commissie HSE en dat besluit op papier gezet. In dat besluit heeft de OR de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie vastgelegd. De commissie moet in meerderheid uit OR-leden bestaan.

Meer succes
Het voordeel van het instellen van een HSE-commissie is dat de commissieleden zich kunnen specialiseren op dit onderwerp. Uit ervaring blijkt dat de OR meer succes boekt op Arbo terrein als er een HSE-commissie wordt ingesteld. Bovendien kunnen andere werknemers bij het Arbo beleid betrokken worden, wanneer zij lid worden van de HSE-commissie. Daarbij kan je denken aan mensen die zich beroepsmatig met Arbo zaken bezig houden, of aan mensen uit specifieke bedrijfsonderdelen.

Taken van de VGWM-commissie
De commissie HSE toetst of het bedrijf voldoet aan eisen die allerlei instanties stellen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Onderwerpen waar de commissie HSE eventueel op focust:
• Eigen inventarisatie onder de medewerkers
• Aantal gerichte klachten van medewerkers of indicatie van de arbodienst
• Zorgwekkende verzuimcijfers van een bepaalde groep medewerkers

De OR en de commissie HSE
De ondernemingsraad moet er voor waken dat het arbobeleid zich volledig aan het zicht van de OR gaat onttrekken. Dit wordt voorkomen door de OR-leden die in de commissie zitten elke vergadering te vragen verslag te doen over de stand van zaken. De OR neemt besluiten na een gedegen advies door de commissie HSE.

Terug