De ondernemingsraad over het sociaal plan

  

De Ondernemingsraad is van mening dat het sociaal plan voldoende genoegdoening geeft en recht doet aan de collega’s die gedwongen moeten vertrekken en aan de collega’s die blijven. De Vakbonden hebben ingezet op een ruimhartige regeling met begeleiding naar ander werk incl. omscholing en Compass Group heeft die inzet ook gehonoreerd.

Artikel 5: Compass streeft er primair naar een boventallige werknemer te laten doorstromen van werk naar werk. Compass zal de werknemer van wie de arbeidsplaats komt te vervallen en die niet binnen de organisatie van de werkgever kan worden herplaatst zoveel mogelijk ondersteunen bij het zoeken naar een functie buiten de organisatie van Compass.

De ondernemingsraad is verder van mening dat de looptijd van het sociaal plan erg lang is van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022.

Het gegeven advies van de ondernemingsraad over de reorganisatie 2020 heeft niet een zo lange werking. Het advies is gebaseerd op de huidige situatie in 2020. Wil Compass Nederland wederom gebruik maken van dit sociaal plan bij een mogelijk volgende reorganisatie dan zal er opnieuw advies gevraagd dienen te worden aan de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad is verder content met het sociaal plan en adviseert het zo toe te passen.