Toetsingscommissie

Melding werkdruk

Er geldt een Reglement Meldingsprocedure werkdruk. Dit reglement is als bijlage 6 in deze cao opgenomen. Meldingen kunnen volgens deze procedure voorgelegd worden aan de Toetsingscommissie en via haar aan de desbetreffende Geschillencommissie van de Vak raad.

Toetsingscommissie

De ondernemingsraad c.q. personeelsvertegenwoordiging stelt een Toetsingscommissie samen, met dien verstande dat: één lid en twee plaatsvervangende leden worden aangewezen door bij de cao betrokken vakorganisaties. Deze vakorganisaties kunnen een lid, niet zijnde een werknemer aanwijzen; de overige leden worden aangewezen door de ondernemingsraad c.q. personeelsvertegenwoordiging, waarbij tenminste de helft van de commissie uit ondernemingsraadsleden bestaat; de overige leden werknemers zijn, die onder de directe werkingssfeer van de cao vallen; de commissie zo snel mogelijk een oordeel uitspreekt, echter op zijn laatst vier weken nadat om haar oordeel is gevraagd; indien de bedoelde commissie negatief oordeelt, de werkgever zijn voornemen kan voorleggen aan de Vak raad. De uitspraak van de Vak raad heeft altijd terugwerkende kracht tot het moment waarop de regeling werd toegepast.

De toetsingscommissie bestaat uit:

in deze commissie is nog een positie vrij

Terug